Favorieten
Home  > Disclaimer

Disclaimer

Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens voor persoonlijk gebruik en/of nieuws- of blogberichten tot een maximum aantal van 20 kunstwerken of 20 hyperlinks naar kunstwerken mits voorzien van een bronvermelding naar AlleKunst.nl.

Op de databank met kunstwerken rust het databankrecht van AlleKunst.nl. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met kunstwerken op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met kunstwerken herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten / blogberichten is voldaan.

Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende kunstwerken, beledigende inhoud, oplichting en/of andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meldformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Allekunst kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. AlleKunst.nl kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van AlleKunst.nl of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van reacties; en/of
b. AlleKunst.nl kan een of meerdere kunstwerken verwijderen zonder restitutie.

AlleKunst.nl kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan AlleKunst.nl binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie, bedragen en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Beperking aansprakelijkheid Allekunst

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

  1. Gebruik van de diensten van AlleKunst.nl;
  2. Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  3. Onjuiste informatie op de Website;
  4. Afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website;
  5. Wijzigingen in de diensten van AlleKunst.nl of wijzigingen in of op de Website;
  6. Het handelen door Gebruiker in strijd met deze disclaimer en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan AlleKunst.nl heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

Wijzigingen van de diensten en de Website

AlleKunst.nl kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). AlleKunst.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

Klachtenregeling

Antwoorden op vragen van Gebruikers zijn te vinden via onze Hulp- en infopagina. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact op via het Contactformulier. Mocht u een klacht hebben over AlleKunst.nl kunt u gratis indienen via het Meldformulier. Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van Allekunst die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Overige bepalingen

AlleKunst.nl is gevestigd aan de Kelvinstraat 15a, 6003 DH te Weert en is een handelsnaam van R-Elise BV. AlleKunst.nl kan deze disclaimer of delen daarvan te allen tijde wijzigen. AlleKunst.nl zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van AlleKunst.nl gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de disclaimer niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door AlleKunst.nl zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Disclaimer door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Disclaimer onverlet.

Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

AlleKunst.nl is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van AlleKunst.nl over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en AlleKunst.nl en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van AlleKunst.nl en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Roermond bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat AlleKunst.nl zich op de bevoegdheid van de rechtbank Roermond beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Versie Januari 2023